Symposium Bezinning en Bezonnenheid

bij Mindfulness en in Open Dialoog

met Anne Speckens en Kwok Wong


Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseren sinds 2017 lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek kijken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip 'herstel'. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 1 november 2019 in Utrecht en gaat over Mindfulness en Open Dialoog. 


Meer info en aanmelding zie hier.


Anne Speckens over Mindfulness: 'Zoektocht naar welbevinden: mindfulness-interventies in de geestelijke gezondheidszorg'

In haar lezing zal Anne Speckens ingaan op de definitie van mindfulness en de boeddhistische wortels ervan. Er zal kort ingegaan worden op de belangrijkste principes van de boeddhistische filosofie en hoe dit terugkomt in de mindfulness-based interventies die wij in de gezondheidszorg aanbieden. Daarna zal zij ingaan op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij patiënten met terugkerende depressie alsook kankerpatiënten. Daarnaast zal zij iets laten zien van de mogelijke toepasbaarheid van mindfulness bij gezondheidszorgwerkers. Hierbij zullen ook kwalitatieve bevindingen over de ervaringen van professionals aan de orde komen. Ten slotte zal zij iets laten zien van het neuroscience onderzoek dat gedaan is naar de mogelijke werkingsmechanismen die aan de effectiviteit van mindfulness ten grondslag ligt


Prof. Anne Speckens is hoogleraar psychiatrie bij het Radboudumc en directeur van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness. Het Centrum biedt mindfulnesstrainingen aan zowel patiënten met psychische en lichamelijke aandoeningen als medewerkers van het ziekenhuis. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar de klinische en kosteneffectiviteit van mindfulness-based interventies in de gezondheidszorg, als mede de mogelijke werkingsmechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek biedt het centrum ook een post-academische opleiding aan tot mindfulnesstrainer.

Kwok Wong over Open Dialoog: 'Reflecties op de dialogische zorgpraktijk; meer zijn dan doen?'
Doen of meer (samen) zijn? In hoeverre kunnen we verdragen dat er verschillende opvattingen bestaan over herstel en psychische problemen? Peer-supported Open Dialogue (POD) is een zorgpraktijk gericht op het betrekken van het sociale netwerk, het bevorderen van dialoog en polyfonie, en het verdragen van onzekerheid. Tijdens dialogische bijeenkomsten gaat het om luisteren. Niet alleen rationeel, maar ook lichamelijk en emotioneel in het hier en nu. Wellicht gaat het om een vorm van compassievol samenzijn of een vorm van co-meditatie. Open Dialogue heeft geen wortels vanuit mindfulness, maar de kwaliteiten/waarden van mindfulness zijn essentieel voor een POD-ondersteuner waardoor POD als een mindfulness-geïnformeerde praktijk kan worden beschouwd. Deze lezing zal een verkenning zijn van verschillende stemmen en ervaringen vanuit de praktijk.

dr. Kwok Wong, psychiater bij GGzE, neemt deel aan het POD-team en zoekt via mindfulness verdieping in aandacht, luisteren en daardoor echt contact maken met cliënten, naasten en medewerkers.


Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Plaats: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht

Deelnameprijs: €65,-
Gereduceerd tarief: €25,- (bij een maandinkomen van €1.025 of lager)

Meer info en aanmelding zie hier.


Achtergrond van de lezingen

In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Dit begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod., temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.


Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond de vraag: wat is de mens? In de lezingenreeks Herstel en Filosofie bediscussiëren we de dominante, medische benadering en proberen we spiritualiteit te integreren in het denken over psychisch leed en de ggz.